Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Pomůže otevřený dopis změnit postup u KD Slavie?

140523dks01
DK Slavie vznikl jako spolkový dům. Patří k nejstarším víceúčelovým stavbám se společenskou, osvětovou, zábavní i restaurační funkcí. Postavili ho podle návrhu architekta Ignáce Ullmanna na počátku sedmdesátých let 19. století. Podle navrženého projektu má být část domu ubouraná a doplněná prosklenou přístavbou. Zmizet má i nejreprezentativnější prostor budovy, kterým je společenský sál v prvním patře
14.05.2023 13:54 | Ladislav Lhota

Kulturní dům (KD) Slavie na Zátkově nábřeží se považuje za nejvýznamnější architektonický objekt z 19. století v krajské metropoli. Dvoupatrová neorenesanční budova s nejstarší jihočeskou tělocvičnou integrovanou do víceúčelové stavby a nejrozsáhlejším trámovým stropem v jižních Čechách zahájila provoz roku 1872. Aktuálně ji čeká diskusemi provázená rekonstrukce s ubouráním části domu a moderní přístavbou. Mezi odbornou i laickou veřejností se zvedla vlna odporu. Na petiční akci navazuje otevřený dopis adresovaný budějovické radnici.     

Č. BUDĚJOVICE – Občanská petiční iniciativa Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou! - Petice.com shromáždila dosud přes tři tisíce podpisů na papírových arších resp. v elektronické verzi. Usiluje nejen zachránit původní architektonickou podobu kultovního objektu, ale zároveň poukazuje na dotaci, kterou podle iniciátorů protestu poskytlo Ministerstvo kultury České republiky v rozporu s mezinárodními pravidly a na úkor ostatních jihočeských žadatelů. Vyjadřuje také politování nad skutečností, že ekonomicky nevýhodná rekonstrukce KD Slavie se má stát opěrným bodem kandidatury Českých Budějovic v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 1928.

(lho, kos)
Foto Ladislav Lhota

Otevřený dopis v plném znění:

Panu Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky Statutárního města České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 11. května 2023

Vážený pane náměstku,

petiční výbor občanské petice Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou! - Petice.com zaznamenal Vaše vyjádření, která jste v minulých dnech k této problematice poskytl některým médiím - viz např. vyjádření v Mladé frontě Dnes dne 6. dubna 2023, v JcTEĎ.cz dne 11. dubna 2023, v ČT 24 dne 20. dubna 2023, Budějcká drbna dne 24. dubna 2023 a další.

Vaše vyjádření ovšem považujeme za poněkud nepřesná a rozporná. Na jedné straně uvádíte, že z projektu neprojevujete nadšení (zejména po ekonomické stránce) a dokonce připouštíte, že dojde ke snížení historické hodnoty budovy KD Slavie s tím, že je to škoda. Na druhé straně ovšem tvrdíte, že přípravu rekonstrukce současné vedení města zdědilo po předchozím vedení, diskuze k přestavbě měla proběhnout dříve, příprava je již příliš daleko a že tedy musíte v prosazování záměru pokračovat. Petice již na této věci nemůže nic změnit a zastavit by ji mohl jedině soud.

K tomu především uvádíme, že není vinou laické ani odborné veřejnosti, že se tomuto naprosto nekulturnímu počinu nevzepřela již dříve. I když Váš předchůdce ve funkci 1. náměstka primátora Mgr. Juraj Thoma, jehož je celá akce tak trochu „osobním dítětem“, tvrdí, že ze strany vedení města byl záměr přestavby i výběr konkrétního projekčního návrhu dostatečně publikován, jsme přesvědčeni, že tomu tak nebylo a není. Příprava byla na Magistrátu města prováděna více méně kabinetně a o způsobu konkrétního řešení přestavby KD Slavie rozhodlo prakticky jen několik lidí, většinou bez bližšího citového vztahu k městu a uvedené stavbě. Ze zkušenosti učiněné v rámci dosavadního průběhu petiční akce můžeme zodpovědně prohlásit, že většina osob, které připojily své podpisy k petici, zejména pak občané města, se o připravované přestavbě KD Slavie, jakož i způsobu a rozsahu jejího provedení, dozvěděla až nyní. Mnozí občané vyjádřili skutečně hluboký údiv, vč. nesouhlasu a razantního odsouzení tohoto záměru. Konec konců velmi pobouřené reakce připojili petenti i k elektronické verzi petice, jak se můžete přesvědčit nahlédnutím do elektronických podpisových archů. Jen příkladmo zde uvádíme několik písemných reakcí:

"Devastační přestavba nejen dehonestuje významné dílo slavného architekta Ignáce Ullmanna a po architektonické stránce zasahuje samou podstatu a charakter reprezentativní stavby, ale také pohrdá smyslem udílení statusu kulturní památky takto hodnotným objektům. Je to velká kulturní ostuda Statutárního města České Budějovice, kandidáta na titul Evropského hlavního města kultury 2028, a naprosté selhání odborné organizace památkové péče a výkonných orgánů památkové péče v Českých Budějovicích…" J. S.

"Objekt si zaslouží rekonstrukci, která nebude v rozporu se zachováním stávajících hodnot kulturních památek. To co se chystá, vypadá na obvyklý finanční i morální tunel našich takzvaných elit, jejichž blaho je naší bídou." L. K.

„Památky se ničit nemají. Ať ruka upadne tomu, kdo na ně sáhne!“ A. F.

„KD Slavie je nádherný historický dům a je zvrhlost cokoli na něm bourat! Přece nemůžeme ničit památky, které nám zanechali naši předci. Z celého srdce si přeji, aby KD Slávie zůstala, tak jak je!!!!“ J. H.

V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že KD Slavie byla již před více jak padesáti lety prohlášena za nemovitou kulturní památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek, vedeném Ministerstvem kultury ČR pod rejst. č. 38610/3-841 a současně je Výnosem téhož ministerstva čj. 7.096/80-VI/1 zahrnuta do městské památkové rezervace se závazným ochranným režimem.

Připomínáme, že ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je povinností vlastníka kulturní památky její ochrana před ohrožením, poškozením či znehodnocením. Současné aktivity vedení města, směřující k rychlému zahájení devastační rekonstrukce KD Slavie, nelze v kontextu této povinnosti vnímat jinak, než jako přímé porušení této zákonné povinnosti. V tomto smyslu se zajisté nelze odvolávat na již vydané územní a stavební povolení, když zákon je zcela jistě těmto správním aktům nadřazen, jednak připomínáme značně sporný způsob jejich získání. Veřejnosti zajisté není dostatečně známo, že tato rozhodnutí byla nahrazena dvěma tzv. veřejnoprávními smlouvami, uzavřenými mezi vedením města České Budějovice a stavebním úřadem téhož města. Podepisující vedoucí stavebního úřadu, a konec konců i všichni ostatní zaměstnanci tohoto úřadu, však zajisté byli pro svůj personální vztah k vedení města osobami zjevně podjatými (šlo o tzv. systémovou podjatost orgánu) a ve smyslu § 14 správního řádu tedy měli být z rozhodování o této mimořádně důležité věci vyloučeni s jejím postoupením jinému stavebnímu úřadu, což se nestalo. Uvedeným postupem byla zároveň zcela eliminována možnost uplatnění odvolání, které do veřejnoprávní smlouvy nelze podat.

Máme za to, že procesně i věcně chybná rozhodnutí by měla být přehodnocována a nikoliv dotahována do neslavných konců. Enormně předražená devastační přestavba KD Slavie zajisté žádnou slávu městu nezajistí, když je navíc v příkrém rozporu se záměrem města stát se Evropským městem kultury 2028!

Demolice části historického objektu vystavěného významným architektem 19. století Vojtěchem Ignácem Ullmannem v neorenesančním stylu a přístavba modernistické „krabice“ obložené plechem a sklem připraví město o jednu z jejích významných dominant. Projekt samotný je přitom znalci a kritiky moderní architektury přijímán značně rozporuplně.

Upozorňujeme, že od stavebního záměru lze dosud, tj. do faktického zahájení stavby, upustit odstoupením od výše uvedených veřejnoprávních smluv (viz čl. 6.5 prvé smlouvy, resp. čl. 7.5 druhé smlouvy), a dále zrušením navazujících rozhodnutí týkajících se stavby, zejména jejího financování a výběru zhotovitele. S dědictvím po předchozím vedení města se tedy vypořádat dá, tj. proces lze ještě - byť s určitými ztrátami - zastavit, jež však budou pouze zlomkem celkových přemrštěně vysokých nákladů na zcela problematickou rekonstrukci.

Námi zajišťovaná petiční akce je v souladu s četnými vyjádřeními odborníků - historiků architektury a odborných organizací. Tak například historik architektury a dlouholetý zaměstnanec Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Ing. arch. Zdeněk Lukeš poskytl k věci toto stanovisko: „Domnívám se, že celý soutěžní dialog na adaptaci Ullmannovy budovy byl špatně připraven, nebyla vzata v úvahu mimořádná kvalita této stavby i její prostorová koncepce. Připravovaný zásah objekt nenávratně poškodí.“

Za velmi nešťastnou považujeme i skutečnost, že členem poroty architektonické soutěže u takto významné budovy nebyl historik architektury stejně jako skutečnost, že nebyly vzaty v potaz podmínky památkové ochrany, vyplývající ze zákona o státní památkové péči, z Výnosu o městské památkové rezervaci a rovněž Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s., jíž se Česká republika zavázala, že „předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků“. Pozoruhodná je též skutečnost, že nikdo ze zainteresovaných politiků a architektů, podporujících přestavbu KD Slavie, ve svých vyjádřeních následujících po zveřejnění petice na tyto námitky nereaguje, pouze se odkazují na potřebná povolení, získaná díky zcela zjevnému selhání státní správy a samosprávy.

Připomínáme, že osud Kulturního domu Slavie a prostředí památkové rezervace je nyní i ve Vašich rukou a je proto i Vaší odpovědností, jaké hodnoty předáme našim potomkům. Buď budete prosazovat řešení, jež bude v souladu s pravidly danými právním řádem České republiky, s deklarovanou kulturní politikou města a zájmem jeho obyvatel a široké veřejnosti na zachování kulturního bohatství, zděděného po našich předcích, anebo dáte najevo, že pravidla a hodnoty, zastávané civilizovanou společností 21. století, respektovat nehodláte a nejvýznamnější stavbu 19. století v jižních Čechách a významnou součást evropského architektonického dědictví z větší části zničíte. V tom případě však doporučujeme nazývat věci pravým jménem, tj. namísto pojmu rekonstrukce používat přiléhavého pojmu devastace objektu.

Jak sám ve svých tiskových vyjádřeních upozorňujete, projekt je finančně předražený, s čímž nelze než souhlasit. Zahrnuli jste ale do Vašich výpočtů i ztrátu kulturně historických hodnot? Jak vysokou pro Vás mají cenu? Neměl by být i toto parametr ekonomické nevýhodnosti, na jehož základě byste mohli - a snad i měli - projekt zastavit a nezatěžovat městský rozpočet neúměrně vysokými a zjevně neúčelnými výdaji ve výši dosahující téměř tři čtvrtě miliardy Kč (!), spojenými s dlouhodobým zadlužením města v důsledku vysokého úvěru, jakož i s velmi problematickým čerpáním dotace z programu Národního plánu obnovy (administrovaného MK ČR) ve výši 177 milionů Kč !?!

Podle našeho názoru existuje i reálná obava, že objekt KD Slavie ztratí status kulturní památky. Opravdu chce současné vedení města něco takového připustit a vystavovat světu na odiv svou „kulturnost“ tímto způsobem? Věříme, že řešení lze nalézt a stávající významnou kulturní památku města neničit. Protože nám, právě tak jako velké většině občanů města, není osud KD Slavie lhostejný, nabízíme svou pomoc při přepracování rekonstrukčního záměru, v případě zájmu též za účasti odborníků z oblasti historie architektury.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Šárka Kosová, zástupkyně petičního výboruPřidej komentář