Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Národní galerie: Michael Jindřich Rentz a Pád andělů

pad andelu
Michael Jindřich Rentz: Pád andělů (lept, před pol. 30 let 18. stol.)
21.04.2011 10:20 | Grafický kabinet představuje tvorbu Michaela Jindřicha Rentze. Rytec Rentz se stal mistrem malého formátu a svým dílem se zařadil mezi nejlepší umělce českého baroka, kteří pracovali pro mecenáše umění Františka Antonína hraběte Šporka. Hlavní pozornost je věnovaná proměně Rentzova ryteckého rukopisu a využití výrazových prostředků, které jsou nejlépe patrné v rozsáhlých grafických cyklech vytvořených pro hraběte Šporka. V těchto cyklech je viditelný posun nejen v kompozici.


ale i zvýšení nároků na diváka po obsahové stránce. Zejména ve Šporkově projektu „Křesťanského roku“ můžeme sledovat proměnu a zrání ryteckého projevu umělce, jenž v plném rozsahu uplatnil ve svém vrcholném díle v „Tanci smrti“ iniciovaný patrně Šporkem ještě před jeho smrtí. Rozsáhlé cykly doplňují samostatné listy (pohledy na Kuks a Bon-Repos) vytvořené hlavně v prvních několika letech po rytcově příchodu do Čech. Vztahy k slezské metropoli dokládá četná korespondence hraběte s jeho přítelem Karlem Josefem Grossou, sekretářem vratislavského vrchního správního úřadu, kterého pravděpodobně Rentz zvěčnil na jednom z volných listů. Michael Rentz zůstal Kuksu věrný až do své smrti.


autorka tiskové informace: Monika Benčová


Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci
Výstava Michael Jindřich Rentz, 23.4. – 31.7. 2011


Doprovodný program:

2.6. ČT 16.30 - Michael Jindřich Rentz Přednášku s dataprojekcí k aktuálnímu grafickému kabinetu prosloví kurátorka výstavy Mgr. Monika Benčová ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Téma bude zaměřeno nejen na osobnost a dílo M. J. Rentze, ale i na objednavatele Františka Antonína hraběte Šporka a proměnu umělcova stylu v grafických cyklech určených pro tohoto mecenáše.

Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Schwarzenberského paláce / Doba trvání: cca 60 minut, poté bude možnost individuální prohlídky grafického kabinetu / Cena: 80/50 Kč (vč. vstupného) / Rezervace není nutná

Národní galerie v Praze - Schwarzenberský palác Stálá expozice: Baroko v Čechách


Základní vstupné: 150,- / 80,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč/ 40,- Kč
Rodinné vstupné: 200,- Kč / 100,- Kč


Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hod.
NG – Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2 , Praha 1
Přidej komentář